[uk version below, click to jump]

Som jeg har skrevet om tidligere (link, link) har jeg udarbejdet et bogmanuskript, hvor jeg ved hjælp af filosoffer som (blandt andre) Habermas, Heidegger, Derrida, Deleuze, Kierkegaard forsøger at vise, at tavshed ikke kun er noget, vi skal modvirke. Tavsheden er en vigtig forudsætning for, at vi kan have en demokratisk offentlighed, for at ytrings- og pressefrihed kan blive af værdi, for at kritiske argumenter for alvor kan have evnen til at udfordre falske antagelser, osv.

Jeg indleverede afhandlingen til bedømmelse som doktorafhandling d. 12. oktober 2021, og nu er det blevet afgjort, at afhandlingen er “antaget til forsvar” — dvs. at bedømmelsesudvalget (bestående af Uffe Juul Jensen (formand), Claire Colebrook og Anders Lindseth) har vurderet, at manuskriptet har en tilstrækkelig kvalitet til, at man vurderer, at det kan holde til en forsvarshandling, hvor det endeligt skal vises, om jeg kan tildeles graden “Dr. phil”.

Doktorforsvaret finder sted fredag d. 15. december, 2023 på Aarhus Universitet. Det starter kl. 13, og kan tage op til 6 timer. Forsvaret er offentligt og alle er velkomne.

Kort beskrivelse af ærindet med afhandlingen:

I afhandlingen forsøger jeg at vende en århundrederlang diskussion omkring et bestemt aspekt ved demokratiet på hovedet. Siden rationalismen og oplysningstiden har det været almindeligt at opfatte ytringsfriheden som et vigtigt redskab til at opnå en oplyst offentlighed. Denne opfattelse anerkender jeg, men i denne afhandling forsøger jeg at supplere pointen med sin modsætning. Lige som dialog og information er uomgængelige for et velfungerende demokrati, er også tavshed en vigtig forudsætning. Med dette i baghovedet foreslår jeg derfor, at vi supplerer tanker om ytringsfrihed med tanker om, hvordan en tilsvarende tavshedsfrihed også er vigtig. I arbejdet frem mod denne pointe starter jeg med at analysere på, hvordan forskellige former for tavshed er afgørende i dannelsen af kommunikativ betydning. Dette gøres i en læsning af filosoffer som Habermas, Heidegger, Derrida, Deleuze, Kierkegaard, (o.a.). I anden halvdel af bogen viser jeg, hvordan tavshed kan bruges kritisk til at skabe rum for lytning og eftertænksomhed i en overfyldt demokratisk offentlighed.

Hvis du på forhånd ønsker at orientere dig i afhandlingen er her nogle ressourcer:

[uk version below:]

Defense with a view to obtain the higher doctoral degree in philosophy (dr.phil.)

As previously announced (in Danish: link, link) I have prepared a book manuscript in which I, through readings of Habermas, Heidegger, Derrida, Deleuze, and Kierkegaard (among others) demonstrate how silence is not only something we should counteract in the public spheres. Silence is an important prerequisite for a democratic public sphere, for freedom of speech and freedom of the press to be of value, for critical arguments to have the ability to challenge false assumptions, etc.

I submitted the thesis for assessment as a higher doctoral thesis on 12 October 2021, and now it has been announced that the thesis is “accepted for defence” — i.e. the assessment committee ( Uffe Juul Jensen (chair), Claire Colebrook og Anders Lindseth) find that the manuscript is of sufficient quality to be considered suitable for a defence, where it will finally be shown whether I can be awarded the degree “Dr. phil” — i.e. the higher doctoral degree (a degree that is to some extent comparable to the German habilitationlink).

The doctoral defence will take place on Friday 15 December 2023 at Aarhus University. It starts at 1pm and can take up to 6 hours. The defence is public and everyone is welcome.

Brief summary of the thesis:

This book sets out to turn a centuries-old discussion about a particular aspect of democracy on its head. It has been commonplace since the Enlightenment and the emergence of rationalism to believe that some form of freedom of expression is the path to an enlightened public sphere. While accepting that this is the case, I wish to supplement this line of thought by adding its opposite into the mix. Just as dialogue and information are indispensable ingredients in a functioning democracy, I want to show that silence is also a fundamental prerequisite. With this in mind, I suggest that we supplement thinking about freedom of expression with similar deliberations about freedom of silence. In order to prepare the ground for this, the book sets out to bring forth the significance and importance of silence in the generation of communicative significance. This is done in a reading of Habermas, Heidegger, Derrida, Deleuze, Kierkegaard, (a.o.). In the second half of the book I show how silence can be used critically to create space for thoughtfulness in the democratic spheres that tend to be crowded with an overwhelming amount of discussion.

If you want to familiarise yourself with the thesis in advance, here are some resources:

CC BY-SA 4.0 Dette værk er licenseret under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *